Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

ISSN

Година

Техническа литература

«1 2 3 4»

Продукти

Ръководство за упражнения по кадастър

Ръководството е предназначено за студенти от специалност Геодезия в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, но може да бъде полезно за всички, които изучават кадастър.
Цена: 10.00лв.
Брой:
Цена: 7.90лв.
Брой:

Метеорология

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите м"Астрономи" и "Физика", в чийто учебен план е включена като задължителна едноименната дисциплина, както и за студентите от специалностите "Биология и география", "Екология", "Химия и опазване на природната среда", "Физика и математика" и "Химия и физика", на които метеорологията се предлага като избираема дисциплина.
Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 11.00лв.
Брой:

Транспортна логистична система за екологичен морфологичен анализ на отпадъци

Монографичния труд е предназначен за специалисти, докторанти и студенти по специалност „Инженерна логистика“.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Формиране на начална графична култура в конструктивно-технически и битови дейности

Проблемът, който се разглежда в настоящия трудq е посветен на откриване и прилагане на нови възможности за формиране на начална графична култура у 6 –7-годишните деца чрез внедряване на условно изобразителни средства в конструктивно-техническите и битовите дейности. Разкрива се същността, особеностите и спецификата на технологичната, по-конкретно графичната култура на детето в този възрастов период, актуалността и необходимостта от запълване на някои теоретични и практически празноти по проблематиката.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Управление на риска

Монографичният труд има за цел да разкрие същността на риска, причините за възникването му и да предложи инструментариум за неговото управление, на чиято основа да се вземат рационални управленски решения при бедствия, водещи до постигане на приемливи резултати при дадено ниво на риск или до неговото минимизиране.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Електротехника и електрически машини

Учебникът е предназначен за студентите от Факултета по технически науки на Шу- менския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи се по специалности в професионалните направления „Комуникационна и компютърна техника“ и „Общо инже- нерство“, като е съобразен с изискванията в учебните програми на тези специалности.
Цена: 16.00лв.
Брой:

Основи на електротехниката и електрониката

Предназначението на учебника „Основи на електротехниката и електрониката“ е да запознае студентите от бакалавърския курс на специалностите Физика, Астрономия, Биология и физика и Педагогика на обучението по техника и технологии на ШУ „Еп. К. Преславски“ с някои основни понятия от електротехниката, с основните градивни елементи, блокови и схемни решения в електрониката.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Техническа логистика

Широкият обхват и ефективност на съдържанието на логистиката през последните години я направиха популярна в редица водещи фирми у нас и в чужбина и я издигнаха на най- високото равнище на фирмената йерархия, а специалистите по логистика са едни от най-търсените кадри.
Цена: 0.00лв.
Брой:
«1 2 3 4» Страница 1 от 4