ИНЖЕНЕРНИ, ПРИРОДОНАУЧНИ И ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ГЕОДЕЗИЯ Част I

Андрей Иванов Андреев

Основното внимание в книгата е насочено към видовете и методите на геодезичните работи на обекти от гражданското и промишленото строителство. Разгледани са техниката и технологиите на геодезичните работи на строителната площадка с използването на различни геодезични инструменти. Представени са способите за построяване на инженерно-геодезически мрежи, както и действащите нормативни документи и изискванията към точността на геодезичните измервания и трасировки.
Книгата и представеният в нея материал имат научно-приложен характер и могат да се използват при подготовката на студенти, изучаващи дисциплината „Приложна геодезия―, както и от докторанти и практикуващи инженери-геодезисти.