Аналитична химия протоколи за количествен анализ

Радка Томов

 Миглена Славова
Гюлджан Якуб

Ирина Йотова

Ръководството по аналитична химия с протоколи за количествен анализ включва
лабораторните упражнения от учебната програма по аналитична химия на студентите
от специалностите Медицинска химия и Биология и химия на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“. Курсът има за цел да запознае студентите с
основните принципи на класическите методи за количествен анализ и е основа за
изучаване на съвременните методи за анализ, застъпени в медицинската и екологичната
лаборатории.