ИЗРАЗЯВАНЕ НА УЧТИВОСТ В БЪЛГАРСКОТО РЕЧЕВО ОБЩУВАНЕ

СТЕФКА НЕДЯЛКОВА АЛЕКСАНДРОВА Цялостният стремеж на предлаганото в труда изследване е, да обогати общата картина от съвременни проучвания в сферата

Прочетете повече

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАБОТА ВЪРХУ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА В монографията се разглеждат теоретичните основи на обучението в решаване на текстови задачи. Предлагат се иновативни технологии в

Прочетете повече

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА НАЧАЛНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА В книгата се разглеждат основни дидактични и психологични въпроси, свързани с формирането на начални математически понятия у децата.

Прочетете повече

МОДЕЛИРАНЕ И НАГЛЕДНОСТ В ТВОРЧЕСКАТА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА В тази монография се очертава значимостта на моделирането и нагледността като иновативен метод и средство в творческата работа

Прочетете повече

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО МЕТОДИКА, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ИВАЙЛО БУРОВ Учебният материал, представен в този учебник, е предназначен за студенти от педагогическите направления, както и за такива с

Прочетете повече

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА НЕЛИ ДИМИТРОВА ДЕНИЦА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА Управлението на училището е специфична дейност, чиято основна цел е да осигури качество на

Прочетете повече

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Ефективността на образователно-възпитателната дейност в училище и на контролната/оценъчната дейност за установяване на качеството на образование са

Прочетете повече

ТЕКСТЪТ – СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРС ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Настоящото изследване извежда важния въпрос за ключовите компетенности, за спецификата на образователните модели, свързани с формирането им

Прочетете повече