УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА

Ефективността на образователно-възпитателната дейност в училище и на контролната/оценъчната дейност за установяване на качеството на образование са функция на обществените нагласи и изискванията към съвременното образование.