ФУНКЦИОНАЛИЗИРАНИ АЛЕНИ – РЕАКЦИИ НА ЦИКЛИЗАЦИЯ. РЕГИОСЕЛЕКТИВЕН СИНТЕЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ РЕАКЦИЯТА НА ЦИКЛОИЗОМЕРИЗАЦИЯ НА ФОСФОРИЛИРАНИ 1-ХИДРОКСИАЛКИЛАЛЕНИ

Исмаил Ефраимов Исмаилов Всичко това прави изследванията в областта на функционализираните алени, свързани със създаването на достъпни и селективни методи

Прочетете повече