Оптика-I част

ПЕТЯ ПЕТКОВА

ПЕТКО ВАСИЛЕВ

Учебникът по Оптика (I част) разглежда фундаменталните въпроси в
областта на класическата електронна теория на дисперсията, осцилаторния
модел приложен при тънки филми и неорганични разтвори, ефекта на
Фарадей, спонтанното и принудено излъчване, топлинното излъчване и
нелинейната оптика.