Функционализирани алени-реакции на циклизация.Региоселективен синтез и изследване реакцията на циклоизомеризация на фосфорилирани 1-хидросксиалкилалени

Исмаил Ефраимов Исмаилов

Всичко това прави изследванията в областта на функционализираните алени, свързани със създаването на достъпни и селективни методи за синтез и изучаването на реакциите им с електрофилни реагенти и на циклоизомеризация, особено интересна и актуална задача. Тези изследвания дават възможност, от една страна, за разширяване на синтетичния потенциал на тези реакции, от друга – за получаване на различни типове функционално заместени съединения, интересни от гледна точка на тяхното използване като медиати в органичния синтез, така и на тяхната биологична активност.