Основни концепции за спътникова гравиметрия-спътникова гравитационна градиометрия и спътниково проследяване

КРАСИМИРА КИРИЛОВА

В монографичния труд са разгледани координатните системи,
използвани в градиометрията и тяхното преобразуване. Накратко са
разгледани проблемите за определяне на гравитационното поле на
Земята чрез различни методи.