Геодезични дейности за следене и изучаване на съвременните движение на земната кора

КИРИЛ ЯНЧЕВ

В монографичния труд е разгледана еволюцията на
идеите по темата и методите на съвременната геодинамика от
изминалия половин век до днес. Обсъждат се проблемите в
измерването на метеорологичните параметри, оказващи
влияние върху точността на резултатите от многократни
наблюдения, получени чрез методи на наземна и сателитна
геодезия.