Епиграфика и медиевистика Изследвания Т. I

Грета Стоянова

Спецификата на старобългарските агиографски текстове е изследвана многократно в медиевистиката, но все още има неразработени аспекти. Тук ще предложа по-различен подход към тях, като обърна внимание на една специална тяхна особеност, характерна по принцип за средновековните текстове, а именно включването на топоси, прототипи и протообрази.