ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАБОТА ВЪРХУ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА

В монографията се разглеждат теоретичните основи на
обучението в решаване на текстови задачи. Предлагат се
иновативни технологии в творческата работа върху текстови
задачи в началните класове. Акцентира се на творческите
упражнения и развитието на математическите способности
на учениците от начална училищна възраст.
Книгата е предназначена за педагози, начални учители
и студенти, за усъвършенстване на преподавателската им
дейност, както и за подготовката за професионално-
квалификационните степени. Предложените технологични
решения представляват инструмент за повишаване
качеството на обучение по математика и развитие на
математическата компетентност на учениците.