ТЕКСТЪТ – СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРС ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА

Настоящото изследване извежда важния въпрос за ключовите
компетенности, за спецификата на образователните модели, свързани с
формирането им в училищното и в университетското образование.
Акцентът се поставя върху компетентностните, ключови за ефективното
реализиране на настоящите студенти като бъдещи учители, върху
формирането и развитието на професионално значими компетнтности за
бъдещите педагози.