ИСТОРИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

РОСИЦА АНГЕЛОВА

Историческото образование през XIX в. заема важно място във възрожденските процеси. Поради това е важно да се проследи развитието на историята като учебен предмет, появата на учебници, учебни помагала и пособия по история и педагогичка, тяхната специфика, оригиналност или компилативност, както и връзките с европейските постижения в областта на историята и методиката през разглежданата епоха.