Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск

Илиян Ризов Настоящата монография има за цел да представи възможностите на мобилния подход в работата със семейства, при които съществува

Прочетете повече

ТУРСКО-БЪЛГАРСКО-РУМЪНСКО-АНГЛИЙСКИ РЕЧНИК-ВТОРА ЧАСТ

Предлаганият „Турско-българско-румънско-английски речник“ е разработен в рамките на проект „Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество“ на Катедрата по турски език

Прочетете повече

ТУРСКО-БЪЛГАРСКО-РУМЪНСКО-АНГЛИЙСКИ РЕЧНИК-ПЪРВА ЧАСТ

Менент Шукриева Предлаганият „Турско-българско-румънско-английски речник“ е разработен в рамките на проект „Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество“ на Катедрата по

Прочетете повече

Формиране на графомоторни умения при деца с езиков дефицит в предучилищна и начална училищна възраст. Терапевтични насоки

Калинка Спасова Иванова В настоящото проучване, въз основа на диагностични проби, които определят нивото на сформираност на графомоторните умения и

Прочетете повече

ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (І – ІV КЛАС)

Йорданка Пейчева Съдържанието на монографията е в съответствие със съвременните потребности от формиране на ключови компетентности у обучаваните чрез по-активното

Прочетете повече

АНГЛИЙСКИТЕ TAG QUESTIONS – СИНТАКСИС, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА И УСВОЯВАНЕ Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен

ИРИНА ИВАНОВА Настоящото изследване е опит за цялостен многостранен анализ на една малко изследвана от българските англицисти конструкция. На базата

Прочетете повече