Обучението по български език и литература в I – IVклас

Виолета Кюркчийска

Учебникът Обучението по български език и
литература в I– IV клас представя основни моменти от
дидактиката на българския език и литература в начален
етап, разработени в лекционните курсове на автора. Те се
презентират в контекста на съвременните постановки за
осъществяване на образователен процес в I – IV клас.