ТАЛЕРОВИ МОНЕТИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XVI – XVII ВЕК

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Идеята за написването на този труд се роди по време на работата ми с нумизматичния материал и публикациите, свързани с колективните монетни находки от нашите земи под османска власт, съдържащи значителни количества европейски талери. Години преди това ми направи впечатление почти пълната липса на интерес в нашата наука към монетите от периода XVI – XVII в. в частност, а и като цяло към тези от османската епоха. Тази негативна тенденция дава своето отражение и върху общото развитие на изучаването на монетната циркулация в нашите земи, поради оформилата се с течение на времето значителна хронологична празнина в тази област.