СЪВРЕМЕННА МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

ЯННА ПАВЛОВА РУСКОВА

Целта на монографията е теоретико-аналитично изследване на някои актуални аспекти на музикалната педагогика.