ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕНКА П. КОЖУХАРОВА

В настоящия труд са представени резултати от емпирично
изследване, проведено в периода 2021–2022 г. Проучването е
реализирано сред ученици от V до XII клас, учители, родители и
директори от 42 училища от цялата страна. Основните
изследователски въпроси са свързани с автономията на училищата
при интегриране, създаване и споделяне на знания, свързани с
ИКТ в образованието, училищните планове за приложение на
цифрови технологии в процеса на обучение, наличната
инфраструктура и достъпност на ресурсите, въвеждането на добри
практики и иновации.