В ЛАБИРИНТА НА ГЕОГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА XXI ВЕК – АНАЛИЗИ И МЯСТО В ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 1 ЧАСТ

ИВАЙЛО ВЛАДЕВ

РОСИЦА ВЛАДЕВА

Настоящата монография има теоретичен и практико-приложен характер. Актуалността на съвременните геоглобални проблеми представлява интерес за широк кръг читатели и научни работници в областта на географията, науките за Земята, социални, стопански и правни науки, педагогически науки.