Обучението по български език и литература в I –IV клас в контекста на приобщаващо образование

Виолета Кюркчийска

Обучението по български език и литература в начален
етап на образование е поставено пред нови
предизвикателства. Основополагащата му роля по
отношение на грамотността и овладяване на книжовния език
се допълва с отговорности, резултат от реформи в
българската образователна система.