ОБРАЗОВАНИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ– ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД, ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СОЛИДАРНОСТ

Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова

Целта на настоящата книга е да обобщи проблемите, свързани с личностния подход, интеграцията, социализацията, солидарността, националната и културната идентичности, като ги пречупи през призмата на концептуален теоретичен модел, прилаган за решаване на тези проблеми в съответствие с условията и обстоятелствата на национално и международно ниво. Откроява се осмислянето на социалното съжителство на различните културни идентичности и насърчаването на интеграцията и комуникацията помежду им, запазвайки културните особености.