ЕТНОЛОЖКИ АСПЕКТИ НА СТАРОСТТА И ОСТАРЯВАНЕТО В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (ОТ ТРАДИЦИЯ КЪМ МОДЕРНОСТ)

ИВЕЛИНА ЕФТИМОВА

Настоящата монография има за цел да представи образа на „идеалната“ старост1 или идеала за успешно остаряване, в прехода от традиционно към модерно общество. Идеалът въплъщава уважение, почит, приемане и зачитане авторитета на възрастните хора.