„Филологически ракурси“ Том I

„Филологически ракурси― е научна поредица от публикации в основните области на филологическото образование: езикознание, литературознание, транслатология, интеркултурна комуникация, методика на чуждоезиковото обучение.
Научната поредица „Филологически ракурси― ще бъде издавана в двугодишна периодика по инициатива на катедра „Германистика― при ШУ „Епископ Константин Преславски―