Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото

Интересът на авторския колектив към изследване на числото, неговите универсални и специфични културни особености е провокиран именно от неговата роля като структуриращ, моделиращ и ритмообразуващ феномен, който пронизва почти всички сфери на човешкия живот. В това отношение изследването се фокусира както върху архетипните, митологични корени на числото, митологичните представи за сакралния ъгъл, характерен за редица предрелигиозни и религиозни вярвания; архетипните образи на Единицата като Единното и като потенция за създаване на опозиции и първите множества през призмата на езиковите картини на света; семантичните рефлекси на тези архетипи; процесите на абстрахирането на числото, отделянето му от неговия метафоричен образ или предмета носител.