Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на луис чрез текстове за деца)

ЖИВКА ИЛИЕВА

Настоящата книга разглежда приложението на
лексикалния подход в ранното чуждоезиково обучение.
Анализира корпус от текстове, подходящи за работа с деца по
отношение на индекси за четене.