Макроикономика

МЛАДЕН ТОНЕВ
ТРУФКА ДИМИТРОВА

Предложеният на вниманието на читателите учебник е
предназначен за самоподготовка и самостоятелна работа на студентите
от икономическите и неикономически специалности на ШУ „Епископ
Константин Преславски“, които изучават учебния предмет
„Макроикономика“, както и за всички читатели, които проявяват
интерес към макроикономическата проблематика.