Места на всекидневието на балканите

Спецификата на балканското културно пространство закономерно поражда потребността от сравнителни изследвания с оглед открояване на характерни и типични структури и модели на културата и на социалния живот, в т. ч. и на местата на всекидневието. Това обосновава и настоящето издание, замислено като втора част от проучванията по темата: „ОРИЕНТАЛСКОТО В БАЛКАНСКИЯ СВЯТ‖, по която екипът от изследователи с различна хуманитарна специализация – научни работници, преподаватели, докторанти и студенти – работи през периода от 2013 до 2015 година.