Методи съпътстващи разработването на информационни системи

Атанас Иванов Начев

Даниела Георгиева Павлова

Информационните системи и технологии
получиха качествено нов импулс в своето развитие
с масовото навлизане на компютърната техника.
Появи се нова област на човешката дейност –
програмното осигуряване. То стана обективна
реалност с развитието на компютрите като особено
човешко творение. Твърде специфично по своята
същност програмното осигуряване интегрира в
себе си възможности за изпълняване от
компютърните средства и системи на необходими
за обработката на информацията логически и
математически операции.