“По пътя на евлия челеби”

Настоящият доклад цели да се изяснят някои въпроси, отнасящи се до възникването, учебната и научната дейност, материалната база и най-вече формирането на преподавателския състав на Катедра „Турски език и литература” (КТЕЛ) към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Хронологично настоящата разработка обхваща периода от основаването на Катедрата през 1992 г. до днес.