Приобщаващото образование – предизвикателство за началния учител

Виолета Кюркчийска

Той е този, който открива пред
детето непознатото, грижи се за социално-нравственото и интелектуално-психичното му развитие, той започва да го
моделира като личност. Началният учител се изправя
пред предизвикателството –приобщаващо образование.