Ранна онтогенеза на събитийната модалност

ВЕЛКА ПОПОВА

Монографията тематизира проблеми, свързани с една от ключовите ези-кови категории, а именно модалността, определяна от швейцарския изследова-тел Шарл Баи като „душата на изречението”. В предложеното изследване се проследяват най-ранните стъпки в процеса на усвояването й от българските деца, като по-конкретно във фокус попада събитийната модалност.