Създаване и оценяване на дигитален аранжимент

СТЕФАН РУСКОВ

Подобряване на качеството и ефективността на образованието във висшите училища е предизвикателство за пълноценното функциониране на триъгълника на знанието: образование, научни изследвания, иновации. Разгръщането на новаторството и творчеството във всички степени на съвременното образование, посредством прилагането на специфични методи на преподаване и учене, включително и използването на информационни и комуникационни технологии, е тясно свързано с модернизирането му.