Скриниг за аутизъм в ранното детство

СЕВДЖИХАН А. ЕЮБОВА

Цел на настоящото монографично изследване е да се представят възможностите за специфичен за аутизъм скрининг в ранното детство в България, като бъдат съобразени нормативната уредба и наличните ресурси – специалисти, инструменти за скрининг и методология за работа с родители.