Социална сигурност в република България

ЗДРАВКО ЮРИЕВ КУЗМАНОВ

Монографичният труд има за цел да разкрие същността на социалната сигурност и възможните подходи за определянето ѝ, да отрази тясната връзка между националната и социалната сигурност, като даде по-широк смисъл за понятието „социална сигурност“. В труда са посочени причините за възникване и етапите на развитие на социалното осигуряване в Република България, както и характерните черти на съвременната осигурителна система.