Статистика в социалната сфера

ЛОРА МИТКОВА РАШКОВА

В настоящата монография са разгледани основните
въпроси за същността на статистиката в социалната сфера,
нейния обект, предмет и метод, исторически обзор,
източници на информация за социалната статистиката,
статистическото изучаване на структурата на семействата и
домакинствата, статистическото изучаване на жизнения
стандарт на населението, статистическото изучаване на
доходите, разходите и потреблението на населението и др.