Византия и Киевска Рус (IX-Xвек)

Камен Андонов

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от специалностите История, Археология, История и география и Български език и история (ОКС „бакалавър”) във Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”, избрали да изучават едноименната учебна дисциплина. Предвид тематиката на помагалото, то е свързано и със отделни елементи от задължителните учебни дисциплини История на Византия, История на Русия и Средновековна българска история.