Защита на класифицирана информация и лични данни

Христо Атанасов 
Румяна Веселинова Василева 

Целта на този учебник е да предостави в синтезиран вид теоретичните и практични въпроси, свързани с управлението и функционирането на националните системи за защита на класифицирана информация и лични данни в Република България.
Учебникът „Защита на класифицирана информация и лични данни“ е предназначен основно за студентите от специалност „Системи за сигурност“ на ШУ „Еп. К. Преславски“ в професионално направление „Национална сигурност“, но би могъл успешно да се използва и от студенти от същото професионално направление от други ВУЗ в страната.
Научното издание „Защита на класифицирана информация и лични данни“ се вписва в обучението на посочените специалисти чрез изграждането на фундаментална база от знания в областта на защита на класифицирана информация и лични данни. Учебникът осигурява на студентите получаване на начални знания и практически умения, след усвояването на които ще могат успешно да прилагат наличните изследователски подходи, методически апарат и технически инструменти за организиране на защитата на класифицираната информация в организационните единици и личните данни в социалните организации.