Инженерни ,природонаучни и други направление на приложната геодезия Част I

проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев

Приложната геодезия се изучава и използва след като много добре се усвоят основните курсове на геодезическата наука.Книгата и представеният в нея материал имат научно-приложен характер и могат да се използват при подготовката на студенти, изучаващи дисциплината „Приложна геодезия―, както и от докторанти и практикуващи инженери-геодезисти.