АЕРОБИКАТА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

ТЕОДОРА ИГНАТОВА

Представеният монографичен труд интегрира съвременни концепции от теорията на възпитанието и спорта, научно-приложни аспекти на аеробиката, организационни дидактически проблеми и мениджмънта на аеробиката във висшето училище. Авторът е убеден, че монографията ще бъде в полза на спортните специалисти и студентите във висшите училища, на учителите и учениците от средното образование, на треньори и инструктори в спортните клубове и други институции по смисъла на ЗФВС и НАПОО.