АЛМАНАХ ИЗВОР ʻ2018 КНИГА XXV

сборник-Изданието е осъществено по
Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката