Английските tag questions -синтаксис,семантика,прагматика и усвояване

ИРИНА ИВАНОВА

Настоящото изследване е опит за цялостен многостранен анализ на една малко изследвана от българските англицисти конструкция. На базата на проучване и обобщение на съществуващите теории и изследвания на различните аспекти на конструкцията, и чрез анализ на собствен корпус, се разглеждат синтактичните и семантични особености на конструкцията и нейните функции в дискурса. Прави се класификация на българските й преводни аналози и се предлага модел за оптимизация на усвояването и преподаването на tag questions на студенти-англицисти.