Иновативни образователни технологии в обучението по технологии и предприемачество(І – ІV клас)

Йорданка Пейчева

Съдържанието на монографията е в съответствие
със съвременните потребности от формиране на ключови
компетентности у обучаваните чрез по-активното им
включване в процеса на обучение, развитие на уменията им
за критично мислене, самостоятелно учене и
предприемачество.