Формиране на графомоторни умения при деца с езиков дефицит в предучилищна и начална училищна възраст. Терапевтични насоки

Калинка Спасова Иванова

В настоящото проучване, въз основа на диагностични проби, които определят нивото на сформираност на графомоторните умения и писмената форма на речта са обобщени система от терапевтични подходи към децата с езиков дефицит в предучилищна и начална училищна възраст.