Аспекти на българската речева комуникация

Предлаганият електронен сборник от студии и статии е резултат от разработката на научния проект „АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ”. Проблематиката, към която е насочен интересът на Катедрата по български език (преподаватели, докторанти и студенти), провокира със своята актуалност и с интересните дискусии в съвременното езикознание.