Човешки и социален капитал – измерения и проекции на инвестиционния синхрон

Младен Тонев

Настоящата монография е адресирана към широк кръг читатели, които се интересуват от проблемите на общественото развитие. Тя третира проблема за инвестиционния синхрон между инвестициите в човешки, социален и физически капитал. По същество това е интердисциплинарен проблем, защото обхваща аспектите не само на политическата икономия, но и кореспондира с областите от социологията, политиката, историята, културата, правото, философията и дори от психологията.