Учебно пособие по визуално програмиране на базата на mfc

Валентина Дянкова

Бисерка Йовчева

Учебното пособие по Визуално програмиране представя базовите концепции при създаване на едно Windows-приложение с помощта на средата за програмиране Visual Studio с използване на езика за програмиране С++ и функционалността на класовете от библиотеката MFC.