Чуждоезиковата подготовка на педагогическите кадри в начална степен-предпоставка за успешно овладяване на интеркултурни компетенции в контекста на новата образователна парадигма

Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова

Темата на настоящото проучване е провокирана от актуални процеси в образованието: засилване на етническото разнообразие в образователната среда, търсене на адекватна образователна политика, която да обслужва образователните потребности на всички обучаеми.