Дизайн на ограмотяването

Калина Йочева

Целта е на базата на изследвания на различни автори за дизайна в областта на образованието (образователен, педагогически и др.) и с оглед на нормативните документи да се изведат основните му елементи, характерни за актуалната практика на обучението по начална грамотност, както и да се посочат възможности за оптимизирането му в контекста на съвременната методика на родноезиковото обучение в началното училище.