Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост

ГЕРГАНА КИРИЛОВА

Темата, която разглежда настоящата монография, е много обширна и би
могла да бъде разгледана с различни акценти в нея, като например: учебна
документация, нормативни условия, практическа реализация, учебници и
учебни помагала, основни и специфични подходи в методиката на обучение по
родинознание и природознание в начален етап на обучение т. н. Акцентите,
които ще поставя при разглеждане на проблема, са основни и специфични
подходи в методиката на обучението по роден край, околен свят, човекът и
природата и и възможностите на процеса на обучение, които те предоставят
при обучение на деца със специални образователни потребности и по
конкретно на тези с умствена изостаналост.